ABANA İLÇESİ KONAKÖREN MAH. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 7269 sayılı Kanunun Geçici 26. Maddesine göre, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi'' ilan edilen Kastamonu İli, Abana İlçesi Konakören Mahallesi içerisinde kalan yaklaşık 19,878.75m² büyüklüğündeki "Küçük Sanayi Tesisi Alanı" "Teknik Altyapı Alanı", "Park Alanı" ve "Yol" kullanım kararlarının getirildiği 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve "Küçük Sanayi Tesisi Alanı" (E:0.80Yençok:7.50 m),  "Park Alanı" "Trafo Alanı" ve "Yol" kararlarının getirildiği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. maddesi, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ve 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca re'sen onaylanmış olup 30.09.2021 tarihinde Kastamonu Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfasında 30 (otuz) gün süre ile Kastamonu Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.

Dokümanlar

05.10.2021