AKAR-YAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

ABANA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt (60000LT Motorin 5000LT Kurşunsuz Benzin (95 Oktan)) Mal Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2021/40913

1-İdarenin

a) Adı:ABANA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi:MERKEZ CUMHURİYET MEYDANI 17 37970 ABANA/KASTAMONU

c) Telefon ve faks numarası: 3665641165 - 3665641018

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:Akaryakıt (60000LT Motorin 5000LT Kurşunsuz Benzin (95 Otan)) Mal Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı: 60000 LT Motorin ve 5000 LT Kurşunsuz Benzin (95 Oktan)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Akaryakıt İstasyonu ve idarenin talep etmesi halinde mobil araçlarla talep edilen yere akaryakıt ulaştırılacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi: Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasını müteakiben 14 ay boyunca akaryakıt ürünü temin edecektir.

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihtir.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 16.02.2021 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Abana Belediyesi Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1. İstekli, bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" ise; EPDK tarafından verilmiş "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu" olduğunu gösterir belge.

İstekli, bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu Bayisi" ise; bayisi olduğu akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu tarafından verilmiş bayilik belgesi/yazısı/sözleşmesi.

2. İstekliye EPDK tarafından bayilik yapmak üzere verilmiş olan "İstasyonlu Bayilik Belgesi"

3. İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili belediyesinden alınmış olan "İşyeri Açma ve İzin Belgesi"

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

İhale konusu akaryakıt ürünleri, EPDK tarafından belirlenen evsaflara, TSE standartlarına ve TÜPRAŞ spesifikasyonlarına uygun olacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

28.01.2021