AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

60.000 Lt. Motorin ve 5. 000 Lt. 95Oktan Kurşunsuz Benzin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19.'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

ABANA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

60000lt Motorin ve 5000lt 95Oktan Kurşunsuz Benzin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2019/432710

1-İdarenin a) Adresi:Merkez Mahallesi Hilmi Uran Cad. No:1 Abana / Kastamonu ABANA/KASTAMONUb) Telefon ve faks numarası:3665641165 - 3665641018c) Elektronik Posta Adresi:yaziisleri@abana.bel.trç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malına) Niteliği, türü ve miktarı: 60.000 lt Motorin ve 5.000 lt Benzin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri:Akaryakıt istasyonu ve idarenin talep etmesi halinde mobil araçlarla talep edilen yere akaryakıt ulaştırılacaktır.c) Teslim tarihi:Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasını müteakiben 15 ay boyunca akaryakıt ürünü temin edecektir.
3- İhalenina) Yapılacağı yer:Abana Belediyesi Toplantı Salonu Abana Belediyesi Hizmet Binası Merkez Mahallesi Hilmi Uran Cad. No:1 Kat:2 Abana / Kastamonub) Tarihi ve saati:04.10.2019 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1. İstekli, bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" ise; EPDK tarafından verilmiş "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu" olduğunu gösterir belge.

İstekli, bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu Bayisi" ise; bayisi olduğu akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu tarafından verilmiş bayilik belgesi/yazısı/sözleşmesi.

2. İstekliye EPDK tarafından bayilik yapmak üzere verilmiş olan "İstasyonlu Bayilik Belgesi"

3. İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili belediyesinden alınmış olan "İşyeri Açma ve İzin Belgesi"


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.3.1.4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

İhale konusu akaryakıt ürünleri, EPDK tarafından belirlenen evsaflara, TSE standartlarına ve TÜPRAŞ spesifikasyonlarına uygun olacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Abana Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Merkez Mahallesi Hilmi Uran Cad. No:1 Abana / Kastamonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

17.09.2019