Karar Tarihi: 03.05.2019 KN: 33

Karar Numarası: 33 - Dönem: 2019/5 - Birleşim: 1 - Oturum: 1 

Belediye Meclisinin Teşkil Edenlerin Adı Soyadı: Ahmet ERSÖZ, Hayriye GÜL, Feridun YILDIZ, Kazım BAŞAR, Sabri CİHAN, Arzu AYKIN, Celil DEMİR, Yavuz KALAYCI, Serdar AYDEMİR  

KARAR

TAKAS (34 ADA 2 PARSEL-25 ADA 11 PARSEL İLE 5 ADA 34 PARSEL NOLU TAŞINMAZIN 2-9-30-31 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİ)

Kastamonu İli, Abana İlçesi, Merkez Mahallesi hudutları içinde bulunan, 34 ada 2 parsel ve 25 ada 11 parsel sayılı  taşınmazlar ile yine Kastamonu İli, Abana İlçesi, Merkez Mahallesi hudutları içinde bulunan Belediyemize ait 5 ada 2 parsel iken, kadastro sayısallaştırma işlemlerinden sonra 5 ada 34 parsel olan taşınmaz üzerindeki apartmandaki 2-9-30-31 nolu bağımsız bölümlerin(dairelerin) trampa edilmelerine 2001 yılında karar verilmiş olup, 5 ada 34 parsel ile ilgili dâvanın çok uzun sürmesi nedeniyle bu güne kadar işlem yapılamadığından, bu defa, bedel farkı gözetilmeksizin bahsi geçen trampa işlemlerinin toptan veya parça parça yapılmasına, bu aşamada oluşacak evrak vb (tapu masrafları, harçlar ve ücretler) giderler belediye başkanlığımızca karşılanmasına, bu hususta Abana Belediye Encümeni’ne yetki verilmesine meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. 

  Yunus AKGÜL-Belediye Başkanı/Meclis Başkanı              Ahmet ERSÖZ-Katip Üye                 Sabri CİHAN-Katip Üye