Karar Tarihi: 03.12.2020

T.C ABANA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

Karar Tarihi: 03.12.2020/Karar Numarası: 60/Dönem: 2020/13/Birleşim: 1 Oturum: 1

Belediye Meclisinin Teşkil Edenlerin Adı Soyadı:Yunus AKGÜL (BAŞKAN)Ahmet ERSÖZ, Hayriye GÜL, Feridun YILDIZ, Kazım BAŞAR, Sabri CİHAN, Arzu AYKIN, Celil DEMİR, Yavuz KALAYCI, Serdar AYDEMİR  

Toplantıya Katılmayan Üyelerin Adı Soyadı: 

KARAR

NORM KADRO

            Belediyemizde Başkanlığımızca münhal bulunan 4. Dereceli Muhtalık İşleri Müdürlüğünün, 1. Dereceli Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kadrosuyla değiştirilmesi, konuyla ilgili olarak hazırlanan Norm Kadro Cetvellerinin onanmasını Belediye Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.         

Karar Numarası: 61

UZUN SÜRELİ KİRLAMA İÇİN ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ

            Mülkiyeti Belediyemize İlçemiz Merkez Mahallesi Tahsin Coşkan Cad. üzerinde 357 ada 55 parsel numaralı taşınmaz üzerindeki alanın 5 yıla kadar kiraya verilmek üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi, Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilmiştir.

Karar Numarası: 62

KARAR

PLAN TADİLATI RAPOR NO: 2020/6

Komisyonumuz 13.11.2020 tarihinde saat 14.00’da Belediye Meclisi Toplantı Salonunda Komisyon Başkanı Kazım Başar, Başkan Vekili Sabri Cihan ve Üye Arzu Aykın’ın katılımlarıyla toplandı.

Plan tadilatının konusu İlçemiz Merkez Mahallesi 266 ve 269 adalardır.

Plan değişikliği ile 266 ve 269 numaralı imar adalarının cephe hatları ile doğu ve batı sınır hatları aynen korunarak kırık olan köşelerdeki hatların fazla olması nedeniyle, mülkiyet sınırına göre 2m, kuzeye yönünde kaydırılması önerilmiştir. Plan değişikliğinin yol bağlantıları ve kullanımları etkilemediği anlaşılmıştır.

Plan değişikliği ile söz konusu imar adalarının yapılaşma şartları ve yapı yoğunluğunda herhangi bir değişiklik önerilmemiştir.

Açıklanan nedenler çerçevesinde söz konusu değişikliğin, ilgili yönetmelikler ve şehircilik ilkelerine uygun olduğu değerlendirilerek; komisyonumuza havale edilen “1 adet, 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Paftası”, “Plan Notları” ve “Plan Açıklama Raporları”nın onaylanması komisyonumuzca yapılan açık oylamada katılanların oy birliği ile uygun görülmüştür.

Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporunun aynen kabulü ve 1 adet 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Paftası”, “Plan Notları” ve “Plan Açıklama Raporlarının, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve uygulama teknikleri ile hukuka uygunluk yönünden herhangi bir sakınca olmadığından, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8b. maddesi gereğince onanmasına, Belediye Meclisimizce  katılanların oybirliği ile karar verildi.

Karar Numarası: 63

ÖDENEK AKTARIMI

Kurumsal kodlaması yapılan birimler arasında aşağıdaki tabloda yer alan ödenekler arasında aktarma yapılması Belediye Meclisimizce görüşülerek katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Karar Numarası: 64

KARAR

EK ÖDENEK

Hazine ve Maliye Bakanlığından belediyemize nakdi yardım olarak gönderilen ödeneği finans kaynağı olarak gösterilerek karşılığında Fen İşleri Müdürlüğü bütçesideki yedek ödeneğe ek ödenek tahsis edilmesi Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilmiştir.