Karar Tarihi: 04.02.2021

Karar Numarası: 11 Dönem: 2021/2 Birleşim: 1 Oturum: 1

Belediye Meclisinin Teşkil Edenlerin Adı Soyadı: Yunus AKGÜL (BAŞKAN)Ahmet ERSÖZ, Hayriye GÜL, Feridun YILDIZ, Sabri CİHAN, Arzu AYKIN, Celil DEMİR, Yavuz KALAYCI, Serdar AYDEMİR  

Toplantıya Katılmayan Üyelerin Adı Soyadı: Kazım BAŞAR 

KARAR

6 ADET ARAÇ SATIŞI İÇİN BELEDİYE ENCÜMENİNE YETKİ VERİLMESİ

        Belediyemize ait 37 EN 391 plaka nolu 1995 model İveke Otoyol marka kamyon, 37 AB 799 plakalı 2003 model Renault Kango marka otomobil, 34 NDA 84 plakalı 1992 model Lada Niva otomobil, BRP SEA-Doo PW SPARK 2 UP 900H GMC Su Jeti , Çukurova 840B marka Yükleyici ve traktör, Ekonomik ömrünü doldurduğundan, toplamda 6 adet olan bu araçların satılmasına, satış iş ve işlemlerini yürütmek üzere Belediye Encümenine yetki verilmesine Belediye Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

Karar Numarası: 12

KARAR

İLLER BANKASINDAN KREDİ KULLANILMASI İÇİN YETKİ VERİLMESİ

            Kastamonu il Özel İdaresi, Kastamonu Belediyesi ve 19 İlçe Belediyesinden oluşan Kastamonu Mahalli İdareler Birliği'nin (KASMİB) son kullanıcısı olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nin ise program otoritesi olduğu Kastamonu (KASMİB) Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi Operasyonel Tanımlama Belgesi dorultusunda projenin toplam maliyeti 11.554,136 Euro (Avro) olarak konulmuş olup; bunun %74,23'ünün Avrupa Birliği IPA fonundan; %10,31'inin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kaynaklarından; %15,46'sının ise Birlik kaynaklarından karşılanması öngörülmüştür.

Birlik Meclisinin 28.11.2019 tarihli ve 16 nolu kararı ile proje finansmanının birliğin bütçesinden karşılanacakolan kısmı ile ilgili taahhüt verilmiştir.

            Birlik Meclisinin kararı ile verilen taahhüt gereğince, finansman anlaşmasında belirtilen uygunluk sürei içerisinde proje toplam maliyetinin %15,46'sının; uygunluk süresi son tarihinden sonra gerçekleştirilecek proje faaliyetlerine ilişkin maliyetlerin ve proje kapsamında belirlenmiş olan toplam maliyetin iş artışı, kur farkı, maliyet artışı gibi herhangi bir nedenle artması nedeniyle yapılması gereken ödemelerin ise tamamının birlik bütçesinden karşılanacağı; bu maliyetin birlik kaynakları yada İLBANK A.Ş. genel müdürlüğü tarafından tahsis edilen kredilerin karşılanamaması halinde; 5779 sayılı " İl Özel İdarelere ve Belediyelere genel bütçe vergi gelirlerinden pay verilmesi hakkında kanun" kapsamındakpaylardan kesinti yapılarak tahsil edilmesi konusunda bakanlığın yetkilendirildiği kabul edilmiştir.

            Yine Birlik Meclisinin 08.07.2020 tarihli ve 07 nolu kararı ile, "Proje Eş Finansmanı ve Yönetimine İlişkin Operasyonel Anlaşma" metni gereğince azami 1.789.269,42 Avro tutarına kadar toplam uygun fiili harcamaların %15,46'sının (o günki kur üzerinden 13.550.000,00TL) nihai kullanıcı olan Kastamonu Mahalli İdareler Birliği tarafından finanse edilmesine ve bu amaçla üye mahalli idarenin kendi meclislerinden karar alarak kredi için İLBANK A.Ş. Genel Müdürlüğü başvurmasına karar verilmiştir.

             Yukarıda belirtilen açıklamalar gereğince, KASMİB Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi kapsamında Birlik tarafından finanse edilecek olan ve toplam maliyetinin %15,46'sına karşılık gelen kısımının İller Bankasından 13.550.000,00TL kredi çekilerek karşılanması, bu tutarın üye mahalli idarelerinin 2019 yılı kesin hesaplarına göre üye mahalli idarelere gönderilecek örnek tablolara göre, kendi meclislerinden alınacak karar gereğince 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun kapsamındaki paylardan kesinti yapılarak tahsil edilmesi uygun görülmüştür.

            KASMİB Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi kapsamındaki Birlik tarafından finanse edilecek olan 13.550.000,00TL tutarındaki kredinin İller Bankası tarafından tahsil edilmesi için başvuru yapılmış olup, tahsis öncesi üye mahalli idarelerin kendi meclislerinden "kredi çekilmesi ve borçlanmaya" yönelik karar almaları gerekmektedir.

            Yukarıda açıklanan sebeplerle, Kastamonu Mahalli İdareler Birliği Meclis kararları gereğince, Kastamonu (KASMİB) Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi için İller Bankası A.Ş.'den 223.575,00 (ikiyüzyirmiüçbinTürkLirası)TL kredi kullanılmasına ve borçlanmaya, kredi kullanımı ile ilgili sözleşme yapmaya ve imzalamaya, kredi teminatı olarak temlik, rehin ve kullanımı ile ilgili sözleşme yapmaya ve imzalamaya, kredi teminatı olarak temlik, rehin ve ipotek vermeye, kredi ile ilgili hertürlü iş ve işlemleri yapamaya Belediye Başkanı Yunus AKGÜL'ün yetkili kılınmasına meclisimizin 04.02.2021 günlü 1. birleşiminde  yapılan oylama sonucu Meclisimizce katılanların oy birliğ ile karar verilmiştir.

Karar Numarası: 13

KARAR

KİRA VE ECRİMİSİL ALACAKLARINA İNDİRİM UYGULANMASI VE SÖZLEŞMELERİN ÖTELENMESİ

            Başkanlığın 08.05.2020 tarihli ve 67597785-301.01-35239 sayılı yazısı ekinde sunulan, Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazların satışı, ecrimisil ve kiralamalardan kaynaklanan bedellerin 3 ay ertelenmesine ait Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 03.04.2020 tarihli ve 43759167-756.01-E.35239 sayılı yazısında aynen; İlgi : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 2020/7 sayılı Genelgesi,. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 2020/7 sayılı ilgi Genelgesi ile; “Bilindiği üzere, Çin'in Vuhan kentinde başlayarak dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Pandemi” olarak nitelendirilen koronavirüs (covid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Devletimiz tüm kurumlarıyla önlemler almaya devam etmektedir. Bu çerçevede, 11 maddelik 2020/5 sayılı Genelgemiz Bakanlığımız tarafından 81 İl Valiliğine gönderilmiştir. Daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede ise umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari, playstation vb.), her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetlerinin 19/03/2020 tarihi itibariyle geçici bir süreliğine durdurulduğu 81 İl Valiliğine duyurulmuştur. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler gereği faaliyetleri durdurulan işyerlerinin yanı sıra koronavirüs (covid-19) tehlikesi nedeniyle bazı işyerleri de bu durumdan ekonomik olarak olumsuz şekilde etkilenmiştir. Bu kapsamda; I) İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve bunların sermeyesinin yarısından fazlasına doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sahip oldukları şirketlerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olup 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kiraya verilen taşınmazlar hakkında; a) Kamu kurumlarınca alınan ve alınacak tedbirler nedeniyle geçici olarak faaliyetleri durdurulan işyerleri kullanılamayacağından; aşağıda isimleri yazılı kiracılarımıza ve ecrimisil mükelleflerimize;  2020 ve 2021 yılı pandemi nedeniyle %30 kira indirimi uygulanması, tahakkuk edilen kiralardan %30 oranında terkin edilmesi bu süreler içerisinde kiralarını ödeyen mükelleflere ödedikleri kira tutarının %30’u bir sonraki kira borcundan mahsup edilmesi, talep olması halinde pandemi dönemi süresince kira indirimi veya sözleşme süresinin uzatılması veya ötelenmesi, meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Karar Numarası: 14

KARAR

KISMİ YAPILAŞMA KARARI

            İmar ve Bayındırlık komisyonunun 2021/1 numaralı kararında “Belediyemiz, sahil şeridinde 3621 Sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmeliği kapsamında, ekli krokide gösterilen alanın Kısmi Yapılaşma tanımına uygun olduğuna,  komisyonumuzca yapılan açık oylamada katılanların oy birliği ile uygun görülmüştür. “ denilmekte olup konu Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde ekli krokide gösterilen alanlarda Kısmi Yapılaşma tanımına uygun yapılaşma olması nedeniyle “Kısmi Yapılaşma Kararı” alınmasına Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.            

Yunus AKGÜL/Meclis Başkanı

Ahmet ERSÖZ/Katip Üye

Sabri CİHAN/Katip Üye