Karar Tarihi: 04.10.2019 - KN: 56

Karar Tarihi: 04.10.2019 Karar Numarası: 63 Dönem: 2019/11 Birleşim: 1 Birleşim: 1

Belediye Meclisinin Teşkil Edenlerin Adı Soyadı: Feridun YILDIZ (Başkan), Ahmet ERSÖZ, Sabri CİHAN, Arzu AYKIN, Celil DEMİR, Yavuz KALAYCI, Serdar AYDEMİR  

Toplantıya Katılmayan Üyelerin Adı Soyadı: Yunus AKGÜL, Hayriye GÜL, Kazım BAŞAR

KARAR

ÜCRETİSİZ ÖĞRENCİ SERVİSİ

RAPOR NO: 2019/5: 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılında Milli Eğitim Müdürlüğü İlçemizdeki mahallelerin öğrenci servis taşımacılığı işini iptal etmiştir. Bu sebeple ilçemize 2-3 km uzaklıktaki mahallerimizden ilçemerkezine okula gelen öğrencilerin aileleri servis konusunda sıkıntı yaşadıklarını imkanlarının kısıtlı olduklarınından dolayı belediyemize müracaat ederek öğreci servisi konusunda yardım talebinde bulunmuşlardır. İlçemiz Mahallelerindeki öğrencilerin ilçemiz merkezindeki okullara taşınması konulu müzekkere Mecliste görüşülmüştür.

Yapılan görüşmeler neticesinde ilçemiz mahallelerinden ilçemiz merkezindeki Atatürk  İlkokul-Ortaokul-İmamhatip Ortaokuluna belediyemiz tarafından belirlenen güzergahlardan getirilmesi ve ders bitiminde tekrar adresine geri götürmek sureti ile belediyeye ait dolmuş aracı ile taşınması  5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Ve 75. Maddelerine istinaden Belediyemiz tarafından ücretsiz taşımacılığın yapılmasına Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalamaya Belediye Başkanımız Sn. Yunus AKGÜL'ün yetkilendirilmesi, Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

KARAR

İMAR PLANI TADİLATI (KARAYOLU KAMULAŞTIRMA KORİDORUNUN KORUNMASI HK.)

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

RAPOR NO: 2019/5: Komisyonumuz 23.09.2019 tarihinde saat 14.00’da Belediye Meclisi Toplantı Salonunda komisyon başkanı Kazım Başar, Başkan Vekili Sabri Cihan ve Üye Arzu Aykın’ın katılımıyla toplandı.

Plan tadilatı, İlçemiz Merkez ve Hacıveli Mahallesi sınırları içerisinde, Kent merkezinin doğusunda, Karadeniz kıyı kesiminde ve Sinop yolu üzerinde; Abana – Çatalzeytin Yolunun 24+900,00 ile 27+740,00 kilometreleri arasında yol yapım ve kamulaştırma çalışmaları ile ilgilidir.

Mevcut durumda Hacıveli mahallesinin kıyı kesimine bulunan yerleşim alanını kapsamaktadır.  Karadeniz’e bir burun şeklinde uzanan ve 3. Derece arkeolojik sit alanı olan kesimin güney ve güney doğusunda meskun konut alanları bulunmaktadır. Güney sınırını ise 20m genişliğinde karayolu oluşturmaktadır. Karayolunun Kuzeyinde konut alanları, park alanları, cami alanı ve dere bulunmaktadır.

Plan tadilatında Karayolları Genel müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü’nün Abana Belediye’sine gönderdiği yazısında Abana – Çatalzeytin karayolunun kamulaştırma çalışmalarına başlandığı belirtilmektedir.

Karayolu kamulaştırma koridorunun korunması ve kamulaştırma koridoru içerisinde karayolu kullanımı haricinde başka hiçbir kullanımın bulunmaması gerektiğinden mevcut imar planında kamulaştırma koridoru içerisinde kalan imar adalarının kamulaştırma koridoru dışında planlanması, kavşak projelerinin imar planına işlenmesi şeklindedir.

Yapılacak olan düzenlemeler Karayollarının 09/08/2019 tarih ve 221771 sayılı yazısına istinaden kamulaştırma sınırlarına göre plan değişikliği ve ulaşım sisteminin düzenlenmesi ihtiyacı doğmuştur.

Açıklanan nedenler çerçevesinde söz konusu değişikliğin, ilgili yönetmelikler ve şehircilik ilkelerine uygun olduğu değerlendirilerek; komisyonumuza havale edilen “3 adet, 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Paftası”, 2 adet, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Paftası “Plan Notları” ve “Plan Açıklama Raporlarının onaylanması komisyonumuzca yapılan açık oylamada katılanların oy birliği ile uygun görülmüştür.

Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporunun aynen kabulü ve 3 adet 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Paftası”, 2 adet, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Paftası “Plan Notları” ve “Plan Açıklama Raporlarının, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve uygulama teknikleri ile hukuka uygunluk yönünden herhangi bir sakınca olmadığından, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8b. maddesi gereğince onanmasına, Belediye Meclisimizce  katılanların oybirliği ile karar verildi.  

 KARAR

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ (32,33,34,35 VE 36 ADALAR İLE 40 ADA 65 VE 66 PARSELLER)

            İlçemiz Merkez Mah. 32,33,34,35 ve 36 Adalar ile 40 ada 65-66 parseller için hazırlatılan İmar Planı Değişikliği dosyasının Bayındırlık ve İmar Komisyonuna havale edilmesi, Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.  

Feridun Yıldız-Belediye Başkan V./Meclis Başkanı              Ahmet ERSÖZ-Katip Üye                 Sabri CİHAN-Katip Üye