Karar Tarihi: 06.01.2021

Karar Numarası: 1 Dönem: 2020/1 Birleşim: 1 Oturum: 1

Belediye Meclisinin Teşkil Edenlerin Adı Soyadı: Yunus AKGÜL (BAŞKAN)Ahmet ERSÖZ, Hayriye GÜL, Feridun YILDIZ, Kazım BAŞAR, Sabri CİHAN, Arzu AYKIN, Celil DEMİR, Yavuz KALAYCI, Serdar AYDEMİR  

KARAR

MECLİS TATİLİNİN BELİRLENMESİ

            5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesine göre Abana Belediye Meclisinin 01 Temmuz-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında bir ay süre ile tatil yapması, Belediye Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Karar Numarası: 2

KARAR

SÖZLEŞMELİ AVUKAT ÇALIŞTIRILMASI

            İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün genelgeleri doğrultusunda sözleşmeli olarak çalıştırılmak istenilen

            1-Sözleşmeli olarak çalıştırılmak istenilen

               Personelin adı soyadı                                             :Figen PEHLİVAN

            2-Kendine ödenecek aylık                                        :2.193,63TL

            3-Ne kadar süre ile çalıştırılacağı                             :01/01/2021-31/12/2021

            4-Eldeki davaların çeşidi                                          :Hukuk-İş ve Ceza Takibi

            5-Davaların müdeathitleri                                        :Tahmin edilememekte

            Belediyemiz bütçe imkanlarının daimi ve kadrolu avukat  istihdamı için yeterli olmaması nedeni ile Kastamonu Barosu avukatlarından olup,İnebolu İlçesinde serbest avukatlık yapan  Figen PEHLİVAN'ın yukarıda açıklanan Belediye davalarını Abana Belediye Başkanlığı adına takip etmesi için karar tarihinden geçerli olmak üzere  2.193,63 TL net aylık bedelle kısmi zamanlı sözleşmeli personel olarak Belediyemiz avukatı görevinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince çalıştırılmasına ve bu kararımızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayına sunulması Belediye Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

Karar Numarası: 3

KARAR

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU SEÇİMİ

            Belediye Meclisince,5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere İmar  Komisyonu üyelerinin seçimine geçildi.Üç kişiden oluşacak İmar Komisyonu seçimi için gizli oylama yapılmasına geçildi. Yapılan oylamaya göre,

Meclis Üyelerinden  

Kazım BAŞAR                       10 oy

Sabri CİHAN                         10 oy

Celil DEMİR                          6 oy

Arzu AYKIN                          4 oy  aldıkları tespit edildi. Yapılan gizli oylamaya sonucunda Meclis Üyeleriden Kazım BAŞAR, Sabri CİHAN, Arzu AYKIN  2020 yılı İmar Komisyonu üyeliklerine bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiş olup, Belediye Meclisimizce katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Karar Numarası: 4

KARAR

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SEÇİMİ

            Belediye Meclisince, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin seçimine geçildi.Üç kişiden oluşacak Plan ve Bütçe Komisyonu seçimi için gizli oylama yapılmasına geçildi. Yapılan oylamaya göre,

Meclis Üyelerinden  

Ahmet ERSÖZ             6 oy

Kazım BAŞAR             10 oy

Celil DEMİR                10 oy

Sabri CİHAN               4 oy  aldıkları tespit edildi.

            Yapılan gizli oylama sonucunda üyelerden Ahmet ERSÖZ , Kazım BAŞAR, Celil DEMİR,  2021 yılı Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiş olup, Belediye Meclisimizce katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Karar Numarası: 5

KARAR

DENETİM KOMİSYONU SEÇİMİ

Belediye Meclisince,5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere Denetim  Komisyonu üyelerinin seçimine geçildi.Üç kişiden oluşacak Denetim Komisyonu seçimi için gizli oylama yapılmasına geçildi. Yapılan oylamaya göre,

Meclis Üyelerinden  

Hayriye GÜL             6 oy

Feridun YILDIZ         6 oy

Celil DEMİR              6 oy

Kazım BAŞAR           4 oy

Sabri CİHAN              4 oy

Yavuz KALAYCI      4 oy aldıkları tespit edildi.

            Yapılan gizli oylama sonucunda üyelerden Hayriye GÜL, Feridun YILDIZ, Celil DEMİR, 2021 yılı Denetim Komisyonu üyeliklerine bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiş olup, Belediye Meclisimizce katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Karar Numarası: 6

KARAR

GEÇİCİ İŞÇİ VİZELERİ

            12.01.2008 tarih ve 26754 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1.maddesi gereğince Belediyeler ve Mahalli İdare Birliklerinde kullanılacak geçici iş pozisyonları bu kurum ve kuruluşlar için norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının yüzde yirmisini geçemez denilmektedir.

Bu nedenle 11 adet geçici işçinin 5 ay 29 gün süre ile   2021 mali yılı içerisinde çalıştırılması için 5393 Sayılı Yasanın 49.maddesi gereğince Meclisçe görüşülerek gerekli kararın alınması gerekmektedir.

            Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;11 adet geçici işçinin 5 ay 29 gün süre ile 5393 sayılı Yasanın 49.maddesi gereğince 2021 Mali Yılı içerisinde çalıştırılması için Belediye Başkanı Yunus AKGÜL'e yetki verilmesi Belediye Meclisimizce katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

GEÇİCİ İŞÇİ VİZE TEKLİF CETVELİ

BİRİMİ                                   POZİSYON ÜNVANI                       2021 Yılı için Teklif Edilen

                                                                                                          Geçici Pozisyonunun

                                                                                                          Adam/Gün Miktarı

Fen İşleri Müdürlüğü             İşçi                                                     54X%20 = 10.8

Vize Edilen Toplam                                                                          11X 12 = 132 Adam/ gün

Karar Numarası: 7

KARAR

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI VE ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ

            İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün Genelgeleri doğrultusunda Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere tam zamanlı olarak 31.12.2020 tarihine kadar görev yapan İnşaat Mühendisi Cem Ozan ŞAHİN’in, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 2020 yılı için sözleşme imzalanarak çalıştırılmasına Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Personel Ücretleri Hakkındaki Genelgesi doğrultusunda İnşaat Mühendisine 4.750,00TL  net maaş ve % 130 ek ödeme de bulunulmasına, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere tam zamanlı olarak 31.12.2020 tarihine kadar görev yapan İnşaat Mühendisi İbrahim Hakan BAYDIN'ın,5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 2020 yılı için sözleşme imzalanarak çalıştırılmasına Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Personel Ücretleri Hakkındaki Genelgesi doğrultusunda İnşaat Mühendisine 3.575,00TL  net maaş ve % 130 ek ödeme de bulunulmasına ve  yine Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere tam zamanlı olarak 31.12.2020 tarihine kadar görev yapan Ekonomist Birgül BAYBURTLUOĞLU’nun, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 2020 yılı için sözleşme imzalanarak çalıştırılmasına Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Personel Ücretleri Hakkındaki Genelgesi doğrultusunda Ekonomist'e 3.000,00TL  net maaş ve % 85 ek ödeme de bulunulmasına, yine Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere tam zamanlı olarak 31.12.2020 tarihine kadar görev yapan Afet ve Acil Durum Teknikeri Semih YÜKSEL'in, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 2021 yılı için sözleşme imzalanarak çalıştırılmasına, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Personel Ücretleri Hakkındaki Genelgesi doğrultusunda Afet ve Acil Durum Teknikerine 2.600,00TL  net maaş ve % 85 ek ödeme de bulunulmasına, bu kararımızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayına sunulması için Belediye Başkanımız Yunus AKGÜL'e yetki verilmesi, Belediye Meclisimizce katılanların oy birliği  ile karar verildi.

Karar Numarası: 8

KARAR

2021 YILI MECLİS ÜYELERİNE VERİLECEK HUZUR HAKKININ BELİRLENMESİ

5393 sayılı Belediye Kanununun; 32. maddesinde Meclis Başkan ve Üyelerine Meclis Toplantısına katıldıkları her gün için 39. madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir denilmektedir.

Buna göre 2021 yılı Belediye Başkanına yapılacak günlük brüt ücretin üçte biri olan tutardan ödenmesi, Belediye Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Karar Numarası: 9

KARAR

2021 YILI ZABITA VE İTFAİYE PERSONELİNE VERİLECEK MAKTU MESAİ ÜCRETLRİNİN BELİRLENMESİ

            2021 yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanununun eki K cetvelinde (B) bölümünün nüfusu 10.000 altı Belediyeler için aylık maktu fazla çalışma ücreti olarak tavan 321,00 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre 2021 Yılı Zabıta ve İtfaiye Personeline Verilecek Maktu Mesai Ücretinin tavan ücretten verilmesi Belediye Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Karar Numarası: 10

KARAR

UZUN SÜRELİ KİRALAMA

            Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Merkez Mah. Tahsin Coşkan Cad. 27 ada 2 parselde No:7 adresindeki dükkanın 3 yıldan 5 yıla kadar kiraya verilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi, Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.   

Yunus AKGÜL                                            Ahmet ERSÖZ                    Sabri CİHAN

Meclis Başkanı                                          Katip Üye                             Katip Üye