Karar Tarihi: 06.09.2019 - KN: 55

Karar Tarihi: 06.09.2019 - Karar Numarası: 55 - Dönem: 2019/10 - Birleşim: 1 - Oturum: 1

Belediye Meclisinin Teşkil Edenlerin Adı Soyadı: Yunus AKGÜL (BAŞKAN)Ahmet ERSÖZ, Hayriye GÜL, Kazım BAŞAR, Sabri CİHAN, Arzu AYKIN, Celil DEMİR, Yavuz KALAYCI, Serdar AYDEMİR  

Toplantıya Katılmayan Üyelerin Adı Soyadı: Feridun Yıldız

KARAR

İMAR PLANI TADİLATI (15 ADA 7 PARSEL-8 ADA 19 VE 9 ADA 4 PARSEL HK.)

RAPOR NO: 2019/3

Komisyonumuz 22.08.2019 tarihinde saat 14.00’da Belediye Meclisi Toplantı Salonunda komisyon başkanı Kazım Başar, Başkan Vekili Sabri Cihan ve Üye Arzu Aykın’ın katılımıyla toplandı.

Plan tadilatı, İlçemiz Merkez Mahallesi, 15 ada 7 parsel ile 8 ada 19 ve 9 ada 4 parsel numaralı taşınmazlar ile ilgilidir. Mevcut durumda 15 ada 7 parsel İlk ve Orta Okul Alanı; 8 ada 19 parsel ile 9 ada 4 parseller Lise Alanı olarak ayrılmıştır.

Okul ihtiyaçlarının 8 ada 19 ve 9 ada 4 parsellerde karşılanacağı değerlendirildiğinden, plan tadilatı ile 15 ada 7 parsel numaralı taşınmazın Toplu Konut Alanı, 8 ada 19 ve 9 ada 9 parsel numaralı taşınmazların İlk ve Orta Okul Alanı olarak değiştirilmesi önerilmektedir.

Önerilen konut alanı 7811,4m2, İlk ve Orta Okul Alanı 5808,7m2’dir. Toplu Konut Alanındaki yapılaşma şartları E=2,00 ve Yençok=12,50’dir. Okul ihtiyacının mevcut ilk ve orta okul alanında karşılanacağı ve ilçedeki toplu konut talebi göz önüne alındığında ihtiyaç duyulan alanın bu plan tadilatı ile oluşturulacağı değerlendirilmiştir.

Açıklanan nedenler çerçevesinde söz konusu değişikliğin, ilgili yönetmelikler ve şehircilik ilkelerine uygun olduğu değerlendirilerek; komisyonumuza havale edilen “2 adet, 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 2 adet 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı  Paftası”, “Plan Notları” ve “Plan Açıklama Raporları”nın onaylanması komisyonumuzca yapılan açık oylamada katılanların oy çokluğu ile uygun görülmüştür.

Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporunun aynen kabulü ve 2 adet 1/1.000 ölçekli İlave ve Değişiklik Uygulama İmar Planı, 2 adet 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı  Paftası'' ve ''Plan Açıklama Raporlarının, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve uygulama teknikleri ile hukuka uygunluk yönünden herhangi bir sakınca olmadığından, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8b. maddesi gereğince onanmasına, Belediye Meclisimizce  katılanların oy çokluğu ile karar verildi.  

İMAR PLANI TADİLATI (69 ADA 30-36 PARSELLER HK.)               

RAPOR NO: 2019/4

Komisyonumuz 22.08.2019 tarihinde saat 14.00’da Belediye Meclisi Toplantı Salonunda komisyon başkanı Kazım Başar, Başkan Vekili Sabri Cihan ve Üye Arzu Aykın’ın katılımıyla toplandı.

Plan tadilatı, İlçemiz Merkez Mahallesi, 69 ada 30 ve 36 parsel numaralı taşınmazlar ile ilgilidir.

Mevcut durumda konut alanı olan adada yapılaşma şartları Ayrık Nizam ve 3 kat, TAKS: 0,40 ve KAKS:1,20’dir.

Plan tadilatında yapılaşma şartlarında herhangi bir değişiklik yapılmadan 36 parsel numaralı taşınmazın güney ve doğu sınırlarını oluşturan 7m’lik yolların kavşak noktasında mülkiyet sınırı ile uyumsuzluğun giderilmesi adına imar hattının kaydırılması önerilmektedir.

Ayrıca aynı ada içerisindeki 30 numaralı parsel yol olarak terk edilmiş olmasına rağmen tescil edilmemiştir. Plan tadilatında bu parselin de yol olarak ayrılması önerilmiştir.

Yapılacak olan bu düzenlemeler yol bağlantılarını ve kullanımları etkilememekte ayrıca yeni bir imar yolu açılmasını sağlamaktadır.

Açıklanan nedenler çerçevesinde söz konusu değişikliğin, ilgili yönetmelikler ve şehircilik ilkelerine uygun olduğu değerlendirilerek; komisyonumuza havale edilen “ 2 adet, 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Paftası”, “Plan Notları” ve “Plan Açıklama Raporları”nın onaylanması komisyonumuzca yapılan açık oylamada katılanların oy birliği ile uygun görülmüştür.

Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporunun aynen kabulü ve 2 adet 1/1.000 ölçekli İlave ve Değişiklik Uygulama İmar Planı Paftası'' ve ''Plan Açıklama Raporlarının, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve uygulama teknikleri ile hukuka uygunluk yönünden herhangi bir sakınca olmadığından, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8b. maddesi gereğince onanmasına, Belediye Meclisimizce  katılanların oybirliği ile karar verildi.  

İMAR PLANI TADİLATI (KARAYOLU KAMULAŞTIRMA KORİDORUNUN KORUNMASI HK.)

Karayoları 15. Bölge Müdürlüğünün yazısında belirtildiği üzere Abana Şehir Geçişi, Abana-Çatalzeytin Yolunun 24+900,00 ila 25+740,00 kilometreleri arasında yapılacak olan çalışmalar kapsamında kamulaştırma koridoru ve kavşak projeleri belirlenmiş olup imar planlarına işlenmesi konulu dosyanın, İmar Planı Tadilatı dosyasının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.    

İLÇEMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN SPOR FAALİYET GİDERLERİNİN BELEDİYEMİZCE KARŞILANMASI

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün ilçemizde tek amatör  spor kulübü olan Abana Gençler Birliği Spor Kulübüne yardım ve  belediyemiz başkanlığımız bünyesinde gerçekleştirilecek olan spor faaliyet giderlerinin karşılanması hakkındaki teklifi 06.09.2019 tarihli Meclis Toplantısında görüşülmüştür.

Bilindiği gibi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediyenin Görev ve Sorumlulukları başlıklı 14’ncü maddesinin (b) bendinin son fıkrasında “Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez ” denilmektedir."

Bu hükümle ilçemizde tek amatör spor kulübü olan Abana Gençler Birliği Spor Kulübüne gerektiğinde yardım yapılması ve ilçemizde belediye başkanlığımızca gerçekleştirilecek olan tüm spor faaliyetlerinin giderlerinin belediyemizce e karşılanması konusu meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.    

KANALİZASYON VE YAĞMUSUYU KESİN PROJESİ İŞİ İÇİN İLLER BANKASINDAN KREDİ KULLANILMASI

Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kesin Projesi işi için İller Bankası A.Ş.’den 90.000.-(doksanbin) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68.maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Meclisimizce katılanların oy birliği ile Belediye Başkanı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

111 ADA 59-60 VE 61 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARIN TAHSİS SÜRESİNİN UZATILMASI

03.09.2019 tarih ve 414 numaralı Zihni Üstün Oğulları İnşaat Firmasının dileçesine istinaden Bolu Ulaştırma Bölge Müdürlüğünün Ulaştırma Bakanlığı Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce ihale edilen Abana Sahil Tahkimatı İnşaatı İşi kapsamında söz konusu inşaat işinde ayrık dalgakıranların koruma tabakasında kullanılacak olan antifer beton blokların üretilmesini teminen Mülkiyeti Belediyemize ait Konakören Mahallesi 111 ada 59-60 ve 61 nolu parsellerin bulunduğu alanın Bolu Ulaştıma Bölge Müdürlüğü adına 16.09.2019-20.09.2021 tarihleri süresince tahsis talebinde bulunulmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakere sonucunda talebin kamu yararına olduğu dikkate alınarak Mülkiyeti Belediyemize ait Konakören Mahallesi 111 ada 59-60 ve 61 nolu parsellerin bulunduğu toplam 952,847 m2 alanı kapsayan ekli krokisinde gösterilen alanın 5393 sayılı yasanın 75. maddesinin d fıkrası gereğince asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere 16.09.2019-20.09.2021 tarihleri süresince Bolu Ulaştırma Bölge Müdürlüğü adına tahsis edilmesine ancak söz konusu taşınmazların tahsis amacı dışında kullanılması halinde veya bu taşınmaza beldiye tarafından ihtiyaç duyulması, taşınmazın satışı ve bu alandaki belediyeye ait konkosör tesisinin çalışmasını engellemesi halinde tahsisin iptal edilmesine meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. 

EK ÖDENEK VERİLMESİ

Hazine ve Maliye Bakanlığından belediyemize  yapılan 04.2.1.01 Ekonomik kodundan yer alan 1.000.000 Tl şartsız yardıma karşılık aşağıdaki tabloda  kurumsal kodlaması yapılan birimlerin gider bütçelerine  ek ödenek konulmuştur.

Ek Ödenek Gider Bütçesi

                        *Yukarıdaki tabloda Ek Ödenek Gider Bütçesi meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yunus AKGÜL-Belediye Başkanı/Meclis Başkanı              Ahmet ERSÖZ-Katip Üye                 Sabri CİHAN-Katip Üye