Karar Tarihi: 07.08.2019 KN: 49

Karar Numarası: 49 - Dönem: 2019/9 - Birleşim: 1 - Oturum: 1 

Belediye Meclisinin Teşkil Edenlerin Adı Soyadı: Yunus AKGÜL (BAŞKAN)Ahmet ERSÖZ, Hayriye GÜL, Feridun YILDIZ, Kazım BAŞAR, Sabri CİHAN, Arzu AYKIN, Celil DEMİR, Yavuz KALAYCI, Serdar AYDEMİR   

KARAR

İMAR PLANI TADİLATI (15  ADA 7 PARSEL 8 ADA 19 PARSEL VE 9 ADA 4 PARSEL 

rürlükteki imar planı sınırları içerisindeki 15 Ada 7 Parsel toplu konut alanı olarak, 8 ada 19 parsel ve 9 ada 4 parseller ise İlkokul ve Ortaokul alanı olarak planlanmış durumdadır. 2017 yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğü isteği üzerine tarafından yapılan çalışma ile 15 ada 7 parsel üzerinde yer alan toplu konut alanının ilkokul ve ortaokul alanına, 8 Ada 19 parsel ve 9 Ada 4 Parseller ise lise alanı yapılmasına karar verilmiştir. 
Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü 8 Ada 19 Parsel ve 9 Ada 4 Parsel üzerinde yer alması planlanan lise projesinin yerini değiştirmiş durumdadır. Bu parsellerin yine ilkokul ve ortaokul olarak kullanılmasına karar verilmiştir. Bu değişikliğe bağlı olarak Abana Belediyesi tarafından da 15 ada 7 parselin 2016 yılında öngörülen Toplu konut alanı kullanımına dönüştürülmesine, lise alanı ise ilkokul ve ortaokul alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar Planı Tadilatı dosyasının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edilmesine meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.    

       Yunus AKGÜL-Belediye Başkanı/Meclis Başkanı              Ahmet ERSÖZ-Katip Üye                 Sabri CİHAN-Katip Üye