Karar Tarihi: 14.06.2019 KN: 35

Karar Numarası: 35 - Dönem: 2019/7 - Birleşim: 1 - Oturum: 1 

Belediye Meclisinin Teşkil Edenlerin Adı Soyadı: Yunus AKGÜL (BAŞKAN)Ahmet ERSÖZ, Hayriye GÜL, Feridun YILDIZ, Kazım BAŞAR, Sabri CİHAN, Arzu AYKIN, Celil DEMİR, Yavuz KALAYCI, Serdar AYDEMİR   

KARAR

İMAR PLANI TADİLATI (261 ADA 1 PARSEL) 
    
13.05.2019 tarih 2019/2 numaralı Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu "Plan tadilatı, İlçemiz Merkez Mahallesi, 260, 261, 263 ve 8 adaların çevrelediği, park alanı olarak ayrılan yerlerden olan taşınmaz ile ilgilidir.
Plan tadilatı ile söz konusu taşınmazın yaklaşık 45m2’lik kısmının trafo alanı olarak değiştirilmesi önerilmiştir.

Mahallenin ve bölgenin elektrik ihtiyacının karşılanması adına gerekli olan trafo alanının, park alanı olan 262 ada 1 parselde karşılanmasının uygun olduğu değerlendirilmektedir.
Açıklanan nedenler çerçevesinde söz konusu değişikliğin, ilgili yönetmelikler ve şehircilik ilkelerine uygun olduğu değerlendirilerek; komisyonumuza havale edilen “1 adet, 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Paftası”, “Plan Notları” ve “Plan Açıklama Raporları”nın onaylanması komisyonumuzca yapılan açık oylamada katılanların oy birliği ile uygun görülmüştür " şeklindedir.

Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporunun aynen kabulü ve 1 adet 1/1.000 ölçekli İlave ve Değişiklik Uygulama İmar Planı Paftası'' ve ''Plan Açıklama Raporlarının, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve uygulama teknikleri ile hukuka uygunluk yönünden herhangi bir sakınca olmadığından, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8b. maddesi gereğince onanmasına, Belediye Meclisimizce  katılanların oybirliği ile karar verildi. 

  Yunus AKGÜL-Belediye Başkanı/Meclis Başkanı              Ahmet ERSÖZ-Katip Üye                 Sabri CİHAN-Katip Üye