Mali Hizmetler Müdürlüğü

 

Serkan YÜKSEL

 Mali Hizmetler Müdür V.

 Telefon: 0366 564 1165/
 Elektronik Posta: muhasebe@abana.bel.tr

 

VİZYONUMUZ: Belediyemizin finansal kaynaklarını etkin, verimli, akılcı, ve kaliteli kullanarak, etik değerlerimizden ödün vermeksizin halkımıza hizmet sunulmasını sağlamaktır.

MİSYONUMUZ: İdarenin bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini hazırlamak, ayrıntılı harcama programı hazırlamak, idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek idare faaliyet raporlarını hazırlamak ve mali tabloları hazırlamak.

         ABANA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

AMAÇ: Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Abana Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Teşkilat, Görev ve çalışma Esaslarını düzenlemektir.
KAPSAM: Madde 2- Bu yönetmelik, Abana  Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları ile görevli tüm personelin çalışma esaslarını kapsar.

TANIMLAR:

Madde 3- Bu yönetmelikte yer alan deyimlerden;
Belediye :  Abana Belediyesi’ni
Başkanlık : Abana Belediye Başkanlığı’nı
Müdürlük : Mali Hizmetler Müdürlüğü’nü ifade eder .

BAĞLILIK

Madde 4- Mali Hizmetler Müdürlüğü Başkanlığa bağlı olarak görev yapar.

TEŞKİLAT

Madde 5- Mali Hizmetler Müdürlüğü bir müdür yönetiminde;
1-    Tahsilat
2-    Emlak
3-    Su Tahsilat
4-    Muhasebe Servisi – Olmak üzere dört (4)Servisten oluşmuştur.

Görev Alanı

Madde 6- Müdürlüğümüzün görev alanı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
•    İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini hazırlamak
•    Mevzuat, uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
•    Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.
•    İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakların tahsis işlemlerini yürütmek
•    Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililere iade etmek.
•    Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.
•    Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek.
•    Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek.
•    Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak.
•    Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerde muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.
•    Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

Görev, Yetki Ve Sorumluluklar

Madde 7- a-    Belediye içindeki yeri: Başkanlığa bağlı olarak görev yapar. Diğer birimlerle uyum ve eşgüdüm içinde çalışır. Başkanlığa karşı sorumludur.
b-    Görev, Yetki ve Sorumlulukları
•    Belediye encümen toplantılarına katılmak.
•    6. Maddede sayılan görevlerin etkin, sağlıklı ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
•    Başkanlığa mali konularda bilgi üretmek, önerilerde bulunmak.
•    Uygulamaya esas olmak üzere alınan kararları ilgili birimlere zamanında iletmek ve uygulanmasını izlemek.
•    Görev alanı içine giren işlerin yıllık yatırım plan ve programlarını yapmak, bütçe tasarılarını hazırlamak, Başkanlığın onayına sunmak, uygun görülenler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
•    Müdürlüğüne bağlı ünitelerin uyum ve eşgüdüm içinde çalışmalarını sağlamak ve hizmetin bir bütün olarak üretilmesini temin etmek.
•    Belediyenin mali planlaması ve politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, mali yapıyı güçlendirici önlemler almak.
•    Mevzuatın gerektirdiği diğer görevleri yürütmek.

Madde 8- a- Belediye içindeki yerleri: Müdürlüğe bağlı olarak görev yapanlar. Görevlerin müdürlüğün direktifleri doğrultusunda yürütülmesini sağlarlar.