TAŞINMAZ MAL KİRA VE SATIŞ İHALELERİ İLANI

ABANA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ MAL KİRA VE SATIŞ İHALELERİ İLANI

1 .Mülkiyeti Abana Belediyesine ait, Aşağıda bilgileri yazılı Taşınmaz kira ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükmüne göre açık teklif suretiyle satış ve kiraya verilecektir.

İHALE BİLGİLERİ

2. Taşınmazların, yüzölçümü, niteliği, m2 birim fiyatı, tahmin edilen bedeli ve geçici teminatı aşağıya çıkarılmıştır.

 1. T.C Kimlik Fotokopisi,
 2. Geçici Teminat Makbuzu,
 3. Yerleşim Yeri Belgesi,
 4. Ortak Katılacaklar için, Ortaklıkları Belgeleyen Noter Tasdikli Vekaletname,
 5. Vekaleten Katılacaklar İçin, Noter Tasdikli Vekaletname,
 6. Şirket Olarak Katılacaklar İçin Ticaret Sicil Gazetesi İlan Örneği,
 7. Şirket Müdürü veya Şirket Yetkilisi Olduğuna Dair Belge,
 8. Şirket Yetkililerine Ait Noter Tasdikli İmza Sirküleri,
 9. Şirkete Ait Ticaret Odası Kayıt Belgesi.
 10. Belediyemize Vadesi Geçmiş Herhangi Bir Borcu Olmadığına Dair Onaylı Belge (İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir. )(Aslı)
 11.  Tüzel Kişilik Adına İhaleye Katılacak veya Teklifte Bulunacak Kişilerin Tüzel Kişiliği Temsile Yetkili Olduğunu Gösterir Belge,
 12. İhaleye Şartnamesi Doküman Alındı Belgesi.(İhale Doküman Satış Bedeli 1.000,00TL  karşılığında belediyemiz tahsilat servisinden alınacaktır.

4. İhale Şartnamesi görülmesi ve temini,
                            a) İhale dokümanı Abana Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğün de bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
                              b) İhale dokümanının alınacağı ve ücretinin yatırılacağı yer: Merkez Mahallesi Hilmiuran Cad. No:1 Kat 1 adresindeki Abana Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat servisi.
                             c)İhale Doküman Satış Bedeli 1.000.00TL karşılığında belediyemiz tahsilat servisinden alınacaktır.

                            d) İhaleye gireceklerin ihale saatinden evvel geçici teminatlarını Belediyemiz veznesine yatırması gerekmektedir.

                        e) İhale Abana Belediye Başkanlık Makamında Belediye Encümen Huzurunda yapılacaktır.


5. İsteklilere ilanen duyurulur.

 

 

09.01.2020