Zabıta Amirliği

SIHHİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

Başvuruda istenen belgeler:

Vergi levhası fotokopisi 
2. Ruhsat tanzim edilecek kişinin; 
a) nüfus cüzdanı sureti 
b) 3 adet fotoğraf 
3. Şirket ise; 
a) şirket sözleşmesi 
b) ticaret sicil gazetesi örneği 
c) şirketi temsile yetkili kişinin imza sirküleri 
4. Oda kayıt belgesi 
5. Oda sicil tasdiknamesi 
6. Tapu fotokopisi 
7. Kat mülkiyeti kanununa tabi ise tapu kütüğünde mesken olarak gösterilmiş ise kat maliklerinin oy birlikleriyle almış olduğu karar, tapu kütüğünde iş yeri olarak görünen yerlerde kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması 
8. İş yerinin metrekaresi (en x boy) 
9. Bağ-kur’a ilişiği bulunanlardan borcu bulunmadığına dair yazı 
10. Kira kontratı fotokopisi 
11. Ustalık belgesi

GAYRISIHHİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI (2. ve 3. SINIF)

1. Dilekçe ( Belediye Başkanlığı’na) 
2. Beyanname (Belediye Yazı İşlerinde doldurulacaktır.) 
3. İş akım şeması ve açıklama raporu 
4. Yangın ve patlamalara karşı gerekli önlemlerin alındığına dair belge(Belediye Başkanlığı İtfaiye Amirliği’nden alınacaktır.) 
5. Onaylı vaziyet planı (Yangın çıkışı, yangın tüpleri ve ecza dolabı gösterilecek) 
6. Tesisin yerini belirleyen tapu ve kira kontratı 
7. Çevre kirlenmesini önleyecek tedbirler hakkında açıklama raporu( İşletme sahibi tarafından açıklanacaktır) 
8. İçme kullanma suyunu bakteriyolojik ve kimyasal tahlil raporu
9. Ruhsat tanzim edilecek kişinin; 
a) Nüfus cüzdanı sureti 
b) İkametgâh ilmühaberi 
c) 3 Adet fotoğraf 
10. Şirket ise şirket ise; 
a) Şirket sözleşmesi 
b) Ticaret Sicil Gazetesi Örneği 
c) Şirketi Temsile Yetkili Kişinin İmza Sirküleri 
11. Esnaf ve Sanatkârlar Odası kaydı veya Ticaret Odası kaydı 
12. Sosyal Güvenlik Kuruluşları’ndan borcu yoktur belgesi 
13. Vergi levhası fotokopisi 
14. Tasdikli İmar Planı fotokopisi (Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’nden alınacaktır) 
15. İş yerine ait vaziyet ve yerleşim planı 
16. Yapı kullanma izin belgesi 
17. Ustalık belgesi fotokopisi 

18. Sorumlu yönetici belgesi 
19. 500 Kg’den fazla üretim yapmayacağına dair taahhütname

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

1 Vergi Levhası Fotokopisi 
2 Ruhsat Tanzim Edilecek Kişinin; 
a) Nüfus Cüzdanı sureti 
b) 2 Adet Fotoğraf 
c) Şahsın olmaması halinde Noter Tasdikli Vekâletname 
3. Şirket ise şirket ise; 
a) Şirket sözleşmesi 
b) Ticaret Sicil Gazetesi Örneği 
c) Şirketi Temsile Yetkili Kişinin İmza Sirküleri 
4. Oda Kayıt belgesi 
5. Oda Sicil Tasdiknamesi 
6. Tapu fotokopisi 
7. Kat Mülkiyeti kanununa tabi ise tapu kütüğünde mesken olarak gösterilmiş ise kat maliklerinin oy birlikleriyle almış olduğu karar, tapu kütüğünde iş yeri olarak görünen yerlerde kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın Noter Tasdikli olarak bulunması 
8. İtfaiye raporu 
9. İş yerinin Metrekaresi (En x Boy) 
10. Bağ-Kur’a ilişiği Bulunmadığına dair yazı 
11. Kira Kontratı fotokopisi 
12. Mesafe Krokisi

KAPALI PAZARYERİ YER TAHSİSİ

Dilekçe 
2. Kimlik Fotokopisi 
3. Fotoğraf 3 Adet (Son 6 ay içinde çekilmiş olacak) 
4. Vergi Levhası Fotokopisi 
5. Adli Sicil Beyanı 
6. Esnaf ve Sanatkârlar Odası Kayıt Belgesi Fotokopisi 
7. İlgili Meslek Kuruluşunda / Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olduğunu gösterir belge 
8. Tahsise ilişkin ilan tarihinden önceki 1 yıl içinde tahsisin iptal edilmediğine ilişkin imzalı taahhütname

MESUL MÜDÜRLÜK

Belediye Başkanlığına Dilekçe (İşyeri Sahibi ve Mesul Müdür olarak çalışacak kişi ayrı ayrı vermek üzere) 
2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
3. İkametgah senedi 
4. Sabıka Kayıt Belgesi 
5. Noter Vekaletnamesi 
6. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Fotokopisi 
7. Verem Savaş Dispanserinden Sağlık Raporu 
8. Halk Sağlığı Laboratuvarından Rapor 
9. İki (2) Adet Fotoğraf 
10. İşyeri Tapu Fotokopisi 
11. İşyeri sahibi ile tapu sahibi aynı kişi değil ise kira kontratı

ÖLÇÜ ve ÖLÇÜ ALETLERİ PERİYODİK MUAYENESİ

Dilekçe ( Her iki yılda bir Şubat ayı içinde verilmek üzere) 
2. Beyanname

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

İsim : Engin Demir

Unvan : Zabıta Amir V.

:İkinci Müracaat Yeri

İsim : Vedat Toprak

Unvan : Zabıta Memuru

Tel : 0 (366) 564 11 65

Faks :0 (366) 564 10 28

e-Posta : zabita@abana.bel.tr