Karar Tarihi: 03.05.2019 KN: 29

Karar Numarası: 29 - Dönem: 2019/5 - Birleşim: 1  - Oturum: 1 

Belediye Meclisinin Teşkil Edenlerin Adı Soyadı: Ahmet ERSÖZ, Hayriye GÜL, Feridun YILDIZ, Kazım BAŞAR, Sabri CİHAN, Arzu AYKIN, Celil DEMİR, Serdar AYDEMİR 

KARAR

İMAR PLANI TADİLATI (111 ADA 28 PARSEL) 
 POR NO: 2019/1

Komisyonumuz 24.04.2019 tarihinde saat 14.00’da Belediye Meclisi Toplantı Salonunda komisyon başkanı Kazım Başar ve Başkan Vekili Sabri Cihan’ın katılımıyla toplandı. Üye Arzu Aykın toplantıya katılmadı. 

Plan tadilatının konusu İlçemiz Konakören Mahallesi 111 ada 28 parsel numaralı taşınmazın plan fonksiyonunun değiştirilmesi ile ilgilidir. Mevcut durumda 25.255m2 olan 111 ada 28 parsel numaralı taşınmazın bir kısmı plan içinde kalmakta olup, 6.399m2’lik kısmı Terminal olarak planlanmıştır. Plan tadilatı ile plan fonksiyonu Belediye Hizmet Alanı olarak önerilmiş olup yapılaşma şartlarında bir değişiklik önerilmemiştir.

Terminal alanı için ana ulaşım güzergâhı üzerinde bir konumun daha iyi olabileceği değerlendirilmektedir. Abana Belediyesinin kamu hizmeti veren birimlerinin bir çatı altında toplanması adına söz konusu parselin ilgili kısmının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Plan değişikliğinde ada sınırları ve kullanım alanı korunmuş olup toplam planlama alanı 0,7ha’dır. Yapılaşma koşulları E:0,50 Yençok: Serbest’tir.

Açıklanan nedenler çerçevesinde söz konusu değişikliğin, ilgili yönetmelikler ve şehircilik ilkelerine uygun olduğu değerlendirilerek; komisyonumuza havale edilen “1 adet, 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Paftası”, “1 adet, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Paftası”,  “Plan Notları” ve “Plan Açıklama Raporları”nın onaylanması komisyonumuzca yapılan açık oylamada katılanların oy birliği ile uygun görülmüştür. 

Şeklindeki komisyon raporunun , 1 adet ,1/1.000 ölçekli İlave ve Değişiklik Uygulama İmar Planı Paftası'' ve 1 adet 1/5000 ölçekli nazım imar planları ve ''Plan Açıklama Raporlarının, Şehircilik İlkeleri planlama esasları ve uygulama teknikleri ile hukuka uygunluk yönünden herhangi bir sakınca olmadığından, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8b. maddesi gereğince onanmasına, Belediye Meclisimizce  katılanların oybirliği ile karar verildi.      

  Yunus AKGÜL-Belediye Başkanı/Meclis Başkanı              Ahmet ERSÖZ-Katip Üye                 Sabri CİHAN-Katip Üye