Karar Tarihi: 04.11.2020

T.C ABANA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

Karar Tarihi: 04.11.2020

Karar Numarası: 51

Dönem: 2020/12

Birleşim: 1 Oturum: 1

Belediye Meclisinin Teşkil Edenlerin Adı Soyadı: Feridun YILDIZ (BAŞKAN)Ahmet ERSÖZ, Hayriye GÜL, Feridun YILDIZ, Kazım BAŞAR, Sabri CİHAN, Arzu AYKIN, Celil DEMİR, Yavuz KALAYCI, Serdar AYDEMİR  

Toplantıya Katılmayan Üyelerin Adı Soyadı: Yunus AKGÜL

KARAR

1-PLAN TADİLATI (6 ADA 8 VE 20 PARSEL)

          İlçemiz Merkez Mahallesi 6 ada 8 ve 20 parsel numaralı taşınmazlar için hazırlatılan plan tadilatı dosyasının, görüşülmek üzere 07.10.2020 tarihli meclis toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmişti. Konunun Belediye Başkanımızın olduğu başka bir meclis toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesi Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

KARAR (KN: 52)

PLAN TADİLATI (111 ADA 56-57 VE 58 PARSELLER) RAPOR NO: 2020/5

Komisyonumuz 16.10.2020 tarihinde saat 14.00’da Belediye Meclisi Toplantı Salonunda Komisyon Başkanı Kazım Başar, Başkan Vekili Sabri Cihan ve Üye Arzu Aykın’ın katılımlarıyla toplandı.

Plan tadilatının konusu, İlçemiz Konakören Mahallesi 111 ada 56, 57 ve 58 parsel numaralı taşınmazlar ile ilgilidir.

Mevcut durumda imar planında küçük sanayi alanı ve trafo alanı olarak ayrılan taşınmazların bulunduğu alanın yapılaşma şartları Emsal: 1,50 ve Yençok:7,50’dir.

Taşınmazların mülkiyeti Abana Belediyesine aittir. İlçemizde beton santrali alanı bulunmaması nedeniyle Beton Santrali Yer Seçim Komisyonu oluşturulması ve yer belirlenmesi adına çalışma yapılmış ve Konakören Mahallesi 111 ada 56, 57 ve 58 parsel numaralı taşınmazlar önerilmiştir.

Plan değişikliği ile konu alanda beton santrali alanı olarak önerilmiştir. Yapılaşma şartları değiştirilmeyip Emsal:1,50 ve Yençok:7,50 olarak korunmuştur. Trafo alanında herhangi bir değişiklik önerilmemiştir.

İlçede beton santrali alanının bulunmaması, bu konuda yatırım yapılmasının önünün açılması ve istihdam oluşturmak ve benzeri kamu yararı sağlayacağı göz önüne alındığında plan tadilatının gerektiği değerlendirilmiştir.

Açıklanan nedenler çerçevesinde söz konusu değişikliğin, ilgili yönetmelikler ve şehircilik ilkelerine uygun olduğu; ayrıca ilçemize yatırım yapılacağından dolayı kamu yararı da göz önüne alınarak; komisyonumuza havale edilen “1 adet, 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Paftası”, “1 adet, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Paftası”, “Plan Notları” ve “Plan Açıklama Raporları”nın onaylanması komisyonumuzca yapılan açık oylamada katılanların oy birliği ile uygun görülmüştür.

Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporunun aynen kabulü ve 1 adet 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Paftası”, 1 adet, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Paftası “Plan Notları” ve “Plan Açıklama Raporlarının, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve uygulama teknikleri ile hukuka uygunluk yönünden herhangi bir sakınca olmadığından, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8b. maddesi gereğince onanmasına, Belediye Meclisimizce  katılanların oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR (KN 53)

HİSSE SATIŞI İÇİN BELEDİYE ENCÜMENİNE YETKİ VERİLMESİ

                        İlçemiz Merkez Mahallesi 317 ada 4 parselde 15.87m2 hisseli parselin, İlçemiz Konakören Mahallesi 111 ada 77 parselde bulunan 24,91m2 hisseli parselin ve 94 ada 40 parselde bulunan 83,57m2 hisseli parsellerin hisse oranlarına tekabül eden alanlarının satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edilmiştir.

KARAR (KN 54)

2021 YILI MALİ BÜTÇESİ

                        2021 mali yılı bütçesi ile ilgili Encümenimizin görüşü Meclisimizde okunmuştur. Gelir Bütçesi 8.220.000. TL, gider bütçesi 16.000.000,00TL olarak tahmin edilmiştir. Konunun Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonunca görüşülerek hazırlayacakları rapor doğrultusunda Meclisimizce görüşülmek üzere komisyonuna havale edilmesi Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. 

   KARAR (KN 55)

2021 YILI GELİR TARİFESİ

            2021 Mali Yılına ait Belediyemiz birimleri tarafından hazırlanan tarifeler tasarısını incelemek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi, Belediye Meclisince katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.     

KARAR (KN 56)

ŞARTLI BAĞIŞ

            5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediye Meclisi’nin görev ve yetkilerini düzenleyen 18.maddesinin g bendi “Şartlı bağışları kabul etmek” hükmüne amirdir.

          Kanun hükmü gereği:

1- İlçemiz Konakören Mahallesinde buluna Gençlik ve Spor Bakanlığı uhdesindeki Doğal Çim Yüzel ffutbol sahasının sentetik çim yüzeye dönüştürülebilmesi için 1.500.000,00TL,

2- 1 adet kapalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası yaptırılması için 670.000,00TL olmak üzere toplam2.170.000,00TL Spor Toto Teşkilat Başkanlığından gelecek olan nakti yardımın kabul edilmesi ve bu yapım işlerinin Belediyemiz tarafından yapılmasına veya yaptırılması, Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.   

KARAR (KN 57)

PLAN TADİLATI (6 ADA 8 VE 10 PARSELLER)

            İlçemiz Merkez Mahallesi 266 ada 2 ve 269 ada 1 parsel numaralı taşınmazlar için hazırlatılan plan tadilatı dosyasının, görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.  

Feridun YILDIZ/Belediye Başkan V.                       Ahmet ERSÖZ/Katip Üye                 Sabri CİHAN/Katip Üye