Karar Tarihi: 05.04.2021

Karar Numarası: 17 Dönem: 2021/4 Birleşim: 1 Oturum: 1

Belediye Meclisinin Teşkil Edenlerin Adı Soyadı: Yunus AKGÜL (BAŞKAN)Ahmet ERSÖZ, Hayriye GÜL, Feridun YILDIZ, Kazım BAŞAR, Arzu AYKIN, Celil DEMİR, Yavuz KALAYCI, Serdar AYDEMİR  

Toplantıya Katılmayan Üyelerin Adı Soyadı: Sabri CİHAN

KARAR

YOL SÜPÜRME ARACININ HACZEDİLEMEMESİ

            Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Belediyemize hibe olarak verilen aşağıda bilgileri yazılı 317.888,00,LT değerindeki Hidrostatik Tip Yol Süpürme ve Yıkama Aracının Kamu Hizmetinde kullanılacağından dolayı hiç bir şekilde satılamayacağına ve haczedilemeyeceğine Belediye Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.     

Karar Numarası: 18

KARAR

 

ENCÜMEN ÜYE SEÇİMİ

                        Belediyemizde bir yıl süre ile Encümen Üyesi görevini yürütmek üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi ve Belediye Meclisi çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi gereğince,Encümen üyeleri seçimi için gizli oylama yapılmasına geçildi. Oy pusulaları Meclis Üyelerine dağıtıldı. Oy pusulaları Meclis üyeleri tarafından kullanılarak oylama işlemi tamamlandıktan sonra oyların tasnifine geçildi. Yapılan oylamaya göre, iki encümen üyeliği Meclis Üyelerinden

Kazım BAŞAR             6 oy

Hayriye GÜL               5 oy

Sabri CİHAN               3 oy

Celil DEMİR                3

Serdar AYDEMİR        1 oy  aldıkları tespit edildi.

            Buna göre Kazım BAŞAR ve Hayriye GÜL 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33.maddesi gereğince Belediye Encümen Üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere Meclisimizce oy çokluğu ile seçildiler.

Karar Numarası: 19

KARAR

FAALİYET RAPORU

            5393 Sayılı Belediye Kanunun 19.maddesi gereğince 2020 yılı faaliyet raporunu okuması için Belediye ve Meclis Başkanı Yunus AKGÜL makamını 1.Meclis Başkan Vekili Hayriye GÜL’e bıraktı.

Abana Belediye Başkanı Yunus AKGÜL tarafından hazırlanan 2020 yılı faaliyet raporu Belediye Meclisimize okundu. Faaliyet raporu üzerine söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Görüşmelerden sonra oylamaya geçildi.Yapılan açık oylama sonucu toplantıya katılan üyelerin tamamı kabul oyu kullandı. Böylece Belediyemiz 2020 mali yılı faaliyet raporu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi uyarınca yeterli görüldüğü, Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edilerek onanmasına karar verildi.

Karar Numarası: 20

KARAR

İLLER BANKASINDAN KREDİ KULLANDIRILMASI İÇİN YETKİ VERİLMESİ

            Kanalizasyon İnşaatı işinde kullanılmak üzere maliyetin %50'sinin Merkezi Yönetim Bütçesine konulan Su ve Kanalizasyon Altyapı Projeleri (SUKAP) ödeneğinden, kalan % 50'sinin ise İller Bankası A.Ş.'den 26.11.2020 tarih ve 55/2579 sayılı yönetim kurulu kararı ile tahsis edilen  7.802.090.-(yedimilyonsekizyüzikibindoksan)TL krediden karşılanmasına karar verilmiştir. Söz konusu işin ek maliyetinin %50'si SUKAP ödeneğinden karşılanmak üzere kalan %50'si için İller Bankası A.Ş.’den 2.500.000,00TL (İkiMilyonBeşYüzBinTürkLirası) ek kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, Merkezi Bütçe Kanununun ilgili maddeleri uyarınca;SUKAP kapsamında yürütülecek söz konusu işte kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş'den temin edilecek kredi için 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinin (d) bendinde verilen toplam borç stoku limitine uyma şartı aranmaksızın 5393 Sayılı Belediye Kanun’undaki koşulları yerine getirilmesi kaydı ile  krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Yunus AKGÜL’ün yetkilendirilmesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar Numarası: 21

KARAR

MECLİS BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ

            Belediyemiz Meclisinde Mahalli İdareler Seçimine kadar 1. ve 2. Başkan Vekili olarak görev yapmak üzere 1.ve 2. Başkan Vekillerinin,5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 19.maddesine göre gizli oylama yapılmasına geçildi Oy pusulaları Meclis üyelerine dağıtıldı.

            Oy pusulaları Meclis üyeleri tarafından kullanılarak oylama işlemi tamamlandıktan sonra oyların tasnifine geçildi. Yapılan oylamaya göre,

Meclis Üyelerinden

Hayriye GÜL              5 oy

Kazım BAŞAR            5 oy

Arzu AYKIN               3 oy

Celil DEMİR               3 oy aldıkları tespit edildi.

                  Kullanılan tercihli oy pusulasındaki tercihe  göre 1.Meclis Başkan Vekilliğine Hayriye GÜL, 2. Meclis Başkan Vekilliğine Kazım BAŞAR Mahalli İdareler Seçimine kadar görev yapmak üzere oy çokluğu ile seçildiler.                       

Karar Numarası: 22

KARAR

MECLİS KATİBİ SEÇİMİ

            Belediyemiz Meclisinde Mahalli İdareler Seçimine kadar katip üye olarak görev yapmak üzere Meclis Katip Üyelerinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 19.maddesine göre gizli oylama yapılmasına geçildi. Oy pusulaları Meclis üyelerine dağıtıldı.

            Oy pusulaları Meclis üyeleri tarafından kullanılarak oylama işlemi tamamlandıktan sonra oyların tasnifine geçildi. Yapılan oylamaya göre, Meclis Üyelerinden

Asil Üyelik için

Ahmet ERSÖZ           5 oy

Sabri CİHAN               5 oy

Celil DEMİR                3 oy

Arzu AYKIN                3 oy

Serdar AYDEMİR       3 oy

Yedek Üyelikler için

Hayriye GÜL               5 oy

Feridun YILDIZ           5 oy

Yavuz KALAYCI         2 oy

Serdar AYDEMİR       1 oy

Sabri CİHAN              1 oy aldıkları tespit edildi.

            Kullanılan tercihli oy pusulasındaki tercihe  göre Asil Meclis Katip Üyeliklerine Ahmet ERSÖZ, Sabri CİHAN, Yedek Meclis Katip Üyeliklerine Hayriye GÜL, Feridun YILDIZ  Mahalli İdareler Seçimine kadar görev yapmak üzere oy çokluğu ile seçildiler.

Yunus AKGÜL-Belediye Başkanı/Meclis Başkanı

Ahmet ERSÖZ-Katip Üye

Hayriye GÜL-Katip Üye