Karar Tarihi: 05.07.2019 KN: 44

Karar Numarası: 44 - Dönem: 2019/8 - Birleşim: 1 - Oturum: 1 

Belediye Meclisinin Teşkil Edenlerin Adı Soyadı: Yunus AKGÜL (BAŞKAN)Ahmet ERSÖZ, Hayriye GÜL, Feridun YILDIZ, Kazım BAŞAR, Sabri CİHAN, Arzu AYKIN, Celil DEMİR, Yavuz KALAYCI, Serdar AYDEMİR  

KARAR

İLLER BANKASINDAN DERİN DEŞARJI İÇİN KREDİ KULLANDIRILMASI 

Abana-Bozkurt (Kastamonu) Müşterek Derin Deniz Deşarjı Kesin Projesi işinin toplam bedeli 400,000,00TL (DÖRTYÜZBİNTÜRKLİRASI) olup belediyemiz payına düşen 148.000,00TL (YÜZKIRKSEKİZBİNTÜRKLİRASI)'lık kısmı için İller Bankası A.Ş.'den kredi kullandırımasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs ödemelerin İller Bankası A.ş. ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40'ın dışında ve %100'üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden keridiye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat  ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemelerin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği taktirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş. ce belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.ce ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş. ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.'nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68. maddesinde yer alan koşulları yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Sn Yunus AKGÜL'ün yetkilendirimesi Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.