Karar Tarihi: 05.07.2019 KN: 46

Karar Numarası: 46 - Dönem: 2019/8 - Birleşim: 1 - Oturum: 1 

Belediye Meclisinin Teşkil Edenlerin Adı Soyadı: Yunus AKGÜL (BAŞKAN)Ahmet ERSÖZ, Hayriye GÜL, Feridun YILDIZ, Kazım BAŞAR, Sabri CİHAN, Arzu AYKIN, Celil DEMİR, Yavuz KALAYCI, Serdar AYDEMİR   

KARAR

KAMU KURUMLARINA BEDELSİZ SATIŞ 

İmar Planında Okul Alanı olarak belirlenen İlçemiz Merkez Mah. 8 ada 9 parsel ile 9 ada 4 parsel numaralı taşınmazların tevhid edilmesi işlemleri esanasında A, B ve C ile gösterilen alanların yoldan ihdas edilerek söz konusu taşınmazlarla birleştirilmesi gerekmektedir. Yoldan ihdas edilen alanların Maliye Hazinesine bedelsiz olarak devredilmesine ve bu işlemleri yapmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

  Yunus AKGÜL-Belediye Başkanı/Meclis Başkanı              Ahmet ERSÖZ-Katip Üye                 Sabri CİHAN-Katip Üye