Karar Tarihi: 09.04.2019 KN: 26

Karar Numarası: 26 - Dönem: 2019/4 - Birleşim: 1 - Oturum: 1

Belediye Meclisinin Teşkil Edenlerin Adı Soyadı: Ahmet ERSÖZ, Hayriye GÜL, Feridun YILDIZ, Kazım BAŞAR, Sabri CİHAN, Arzu AYKIN, Celil DEMİR, Serdar AYDEMİR 

Toplantıya Katılmayan Üyelerin Adı Soyadı: Yavuz KALAYCI  

KARAR

BELEDİYE ŞİRKET YETKİLİSİNİN BELİRLENMESİ 

Belediyemizin tüzel kişi olarak, İNEBOLU Ticaret Siciline ABANA BELEDİYESİ PERSONEL LİMİTED ŞİRKETİ Unvanı ve ABANA-160 Ticaret Sicili Numarası ile kayıtlı şirketin, Abana Belediye Başkanlığı tüzel kişiliği adına hareket eden Şirket Müdürler Kurulu Başkanı olan  ALTAN ERDOĞAN’ın müdürlük yetkisinin kaldırılmasına, Şirketin tek ortağı olan Abana Belediye Başkanlığı Tüzel kişiliğini temsilen Müdürler Kurulu Başkanı olarak Abana Belediye Başkanı Yunus AKGÜL’ün atanmasına, Abana Belediye Başkanlığı tüzel kişiliği adına hareket eden Şirket Müdürü olarak Ahmet ERSÖZ’ün müdürlük yetkisinin kaldırılmasına, Şirketin tek ortağı olan Abana Belediye Başkanlığı Tüzel kişiliğini temsilen şirket müdürü olarak Abana Belediye Meclis Üyesi  Feridun YILDIZ’ın atanmasına, Şirket müdürleri ve müdürler kurulu başkanı aksi karar alınıncaya kadar, şirketi yurt içindeki ve yurt dışındaki bütün resmi daireler ve özel müesseseler, şahıs ve şirketler nezdinde temsil ve ilzama, her türlü yazışmaları yapmaya, ahzu kabza, şirketi temsil ve ilzama, Türk Ticaret Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının verdiği bütün yetkileri şirket adına kullanmaya münferiden atacağı imza ile yetkili kılınmasına meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

  Yunus AKGÜL-Belediye Başkanı/Meclis Başkanı              Ahmet ERSÖZ-Katip Üye                 Sabri CİHAN-Katip Üye