Karar Tarihi: 09.05.2019 KN: 34

Karar Numarası: 34 - Dönem: 2019/6 - Birleşim: 1 - Oturum: 1

Belediye Meclisinin Teşkil Edenlerin Adı Soyadı: Yunus AKGÜL (BAŞKAN)Ahmet ERSÖZ, Hayriye GÜL, Feridun YILDIZ, Kazım BAŞAR, Sabri CİHAN, Arzu AYKIN, Celil DEMİR, Yavuz KALAYCI, Serdar AYDEMİR

KARAR

2018 YILI KESİN HESAP 

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesine göre Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan, 2018 yılı Belediye Bütçe Kesin Hesabı Encümen görüşü Belediye Meclisine sevk edilmiş, meclisimiz kesin hesap cetvellerinin tetkiki için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale etmiştir. Komisyonca hazırlanan 2018 yılı Bütçe Kesin Hesabı Raporu okunmuş ve meclisçe yapılan değerlendirme neticesinde;

A-GİDER KESİN HESABI

Bütçe ile 6.450.000.-TL ödenek verildiği, yılı içerisinde 5.703.172,42.-TL Gider Tahakkuk ettiği Tahakkuk ettiği halde ödemesi çeşitli nedenlerle gerçekleşmeyen önümüzdeki yıl içinde ödenmesi gereken 223.007,93 TL tutarında harcamanın, bütçe emanetleri hesabına alınarak ödenmesi için 2019 Mali Yılına devredildiği, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 248. maddesi gereğince bütçe emanetleri hesabına alındığı görülmüştür.

Yine yılsonunda yönetmeliğin 39. maddesi gereğince kullanılmayan 747.563,90.-TL tutarındaki ödeneğin iptal edildiği, Yönetmeliğin 36. ve 38. maddeleri gereğince hesap dönemi içerisinde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden ödenek ihtiyacı olan gider tertiplerine 883.600-TL aktarma yapıldığı anlaşılmıştır.

Ekonomik sınıflandırmanın 1. düzeyinde bütçe ile verilen ödenekler ile Bütçe uygulaması sonucunda gerçekleşen aktarma, gider toplamı ile iptal edilen ödenekler aşağıda çıkarılmıştır.

B-GELİR KESİN HESABI :

2018 yılı bütçesi ile 6.450.000.-TL gelir tahmin edilmiş, 5.527.409,74 TL olarak gerçekleşmiştir.
Diğer yandan 2018 yılı içerisinde 5.494.311,46.- TL tutarında gelir tahakkuk ettiği, 2017 yılından devreden 729.232,87- TL tahakkuk ile toplam tahakkukun 6.223.544,33 -TL olduğu, bu tahakkuklardan 5.541.909,74 .-TL’ nin tahsil edildiği, 14.500-TL ret ve iade edilerek 2018 yılı net tahsilatının 5.527.409,74 .-TL gerçekleştiği ve 2019 yılına 681.634,59-TL gelir tahakkukunun devrettiği görülmüştür. 
Gelir türleri itibari ile tahakkuk ve tahsil edilen gelirler, ret ve iadeler ile devreden tahakkuklar aşağıda gösterilmiştir. 

Yukarıda yapılan açıklama ve tablolardan da anlaşılacağı üzere, bütçe ile verilen ödeneklerin yerinde kullanıldığı, ödenek üstü harcama yapılmadığı, kesin hesap cetvellerindeki rakam ve bilgilerin muhasebe kayıtlarına uygun olduğu tespit edilmiş olup; 
Kesin Hesabın 5393 sayılı kanununu 34/a ve 64.maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddeleri gereğince, 2018 yılı Belediye Bütçe Kesin Hesabı Kararnamesi madde madde, gider kesin hesabı ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde,  kurumsal kodlaması yapılan birimlerin fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyinde, Gelir Kesin Hesabı Ekonomik Sınıflandırmanın birinci düzeyinde görüşülmüş ve oylanmıştır. Yapılan oylama sonucunda 2018 yılı Kesin Hesabı Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda 5393 sayılı kanununu 18. maddesinin b. Fıkrası gereğince 2018 Yılı Bütçe ve Kesin Hesabı uygun görülmüş olup meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

  Yunus AKGÜL-Belediye Başkanı/Meclis Başkanı              Ahmet ERSÖZ-Katip Üye                 Sabri CİHAN-Katip Üye