Karar Tarihi: 20.11.2020

T.C ABANA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

Karar Tarihi: 20.11.2020 / Karar Numarası: 58 / Dönem: 2020/12 / Birleşim: 2 / Oturum: 2

Belediye Meclisinin Teşkil Edenlerin Adı Soyadı:Yunus AKGÜL (BAŞKAN)Ahmet ERSÖZ, Hayriye GÜL, Feridun YILDIZ, Kazım BAŞAR, Sabri CİHAN, Arzu AYKIN, Celil DEMİR, Yavuz KALAYCI, Serdar AYDEMİR  

Toplantıya Katılmayan Üyelerin Adı Soyadı: - 

KARAR

Abana Belediyesi 2021 Yılı bütçesi ve izleyen iki yılın bütçesi okundu. (Müzakere edildi.)

ABANA BELEDİYESİ 2021 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1

Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam 16.000.000.-TL (OnAltıMilyon) ödenek verilmiştir.

Madde Oyalamaya sunuldu. Ad okumak suretiyle yapılan oylamada Yavuz KALAYCI ret oyu kullandı. Diğer Katılımcıların oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 2

Belediye bütçesinin gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam 8.200.000.-TL (SekizMilyonİkiYüzBinTL) olarak tahmin edilmiş olup -7.000.-TL (YediBinTL) Gelirlerden Red ve İadeler olarak tahmin edilmiştir.

Madde Oyalamaya sunuldu. Ad okumak suretiyle yapılan oylamada Yavuz KALAYCI ret oyu kullandı. Diğer Katılımcıların oy çokluğu ile kabul edildi.(Yavuz KALAYCI gerekçe belirtmedi).

Madde 3

2021 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde Oyalamaya sunuldu. Ad okumak suretiyle yapılan oylamada Yavuz KALAYCI ret oyu kullandı. Diğer Katılımcıların oy çokluğu ile kabul edildi.(Yavuz KALAYCI gerekçe belirtmedi).

Madde 4

(G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde Oyalamaya sunuldu. Ad okumak suretiyle yapılan oylamada Yavuz KALAYCI ret oyu kullandı. Diğer Katılımcıların oy çokluğu ile kabul edildi.(Yavuz KALAYCI gerekçe belirtmedi).

Madde 5

6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde Oyalamaya sunuldu. Ad okumak suretiyle yapılan oylamada Yavuz KALAYCI ret oyu kullandı. Diğer Katılımcıların oy çokluğu ile kabul edildi.(Yavuz KALAYCI gerekçe belirtmedi).

Madde 6

Bütçeye cetveller eklenmiştir.

1 - Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14),

2 - Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15),

3 - Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16),

4 - Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17),

5 - Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18),

6 - Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8),

7 - Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19),

8 - Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20),

9 - Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21),

10 - Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22),

11 - İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),

12 - İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24),

13 - 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25),

14 - Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26),

15 - Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27),

16 - Finansman Programı (Örnek-28),

Madde Oyalamaya sunuldu. Ad okumak suretiyle yapılan oylamada Yavuz KALAYCI ret oyu kullandı. Diğer Katılımcıların oy çokluğu ile kabul edildi.(Yavuz KALAYCI gerekçe belirtmedi).

Madde 7

Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde Oyalamaya sunuldu. Ad okumak suretiyle yapılan oylamada Yavuz KALAYCI ret oyu kullandı. Diğer Katılımcıların oy çokluğu ile kabul edildi.(Yavuz KALAYCI gerekçe belirtmedi).

Madde 8

Vergi resim harç ve katılma paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ise ilgili kanun ve mevzuat hükümlerine uygun olarak eşit taksitlerle tahsil edilir. Buradan hareketle ilan ve reklam vergisi, emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi Mayıs ve kasım Aylarında, iki eşit taksitler halinde tahsil edilir.

Madde Oyalamaya sunuldu. Ad okumak suretiyle yapılan oylamada Yavuz KALAYCI ret oyu kullandı. Diğer Katılımcıların oy çokluğu ile kabul edildi.(Yavuz KALAYCI gerekçe belirtmedi).

Madde 9

Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için meclisçe yapılması uygun görülen, aşağıda maddeler halinde gösterilen işlere ilişkin olarak karşılarında belirtilen miktarlarda borçlanma kararı verilmiş ve kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.

Madde Oyalamaya sunuldu. Ad okumak suretiyle yapılan oylamada Yavuz KALAYCI ret oyu kullandı. Diğer Katılımcıların oy çokluğu ile kabul edildi.(Yavuz KALAYCI gerekçe belirtmedi).

Madde 10

Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde Oyalamaya sunuldu. Ad okumak suretiyle yapılan oylamada Yavuz KALAYCI ret oyu kullandı. Diğer Katılımcıların oy çokluğu ile kabul edildi.(Yavuz KALAYCI gerekçe belirtmedi).

Madde 11

Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

Madde Oyalamaya sunuldu. Ad okumak suretiyle yapılan oylamada Yavuz KALAYCI ret oyu kullandı. Diğer Katılımcıların oy çokluğu ile kabul edildi.(Yavuz KALAYCI gerekçe belirtmedi).

Yılı Gider Bütçesi, Kurumsal Kodlaması Yapılan her birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının birinci düzeyi Kurumsal Kodlaması yapılmayan Kurumların Fonksiyonel Sınıflandırmasının birinci düzeyi.

2021 YILI BÜTÇE TEKLİFİ

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ                                           : 225.000.-TL

Komisyonun önerisi oya sunuldu. Madde Oyalamaya sunuldu. Ad okumak suretiyle yapılan oylamada Yavuz KALAYCI ret oyu kullandı. Diğer Katılımcıların oy çokluğu ile kabul edildi.(Yavuz KALAYCI gerekçe belirtmedi).

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

06- İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ                   : 11.764.000.-TL

10-SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZ.           : 15.000.-TL

Komisyonun önerisi oya sunuldu. Madde Oyalamaya sunuldu. Ad okumak suretiyle yapılan oylamada Yavuz KALAYCI ret oyu kullandı. Diğer Katılımcıların oy çokluğu ile kabul edildi.(Yavuz KALAYCI gerekçe belirtmedi).

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ                                           : 998.000.-TL

Komisyonun önerisi oya sunuldu. Madde Oyalamaya sunuldu. Ad okumak suretiyle yapılan oylamada Yavuz KALAYCI ret oyu kullandı. Diğer Katılımcıların oy çokluğu ile kabul edildi.(Yavuz KALAYCI gerekçe belirtmedi).

İTFAİYE HİZMETLERİ

01- GENEL KAMU HİZMETLERİ                                          : 10.000.-TL

Komisyonun önerisi oya sunuldu. Madde Oyalamaya sunuldu. Ad okumak suretiyle yapılan oylamada Yavuz KALAYCI ret oyu kullandı. Diğer Katılımcıların oy çokluğu ile kabul edildi.(Yavuz KALAYCI gerekçe belirtmedi).

ZABITA HİZMETLERİ

01- GENEL KAMU HİZMETLERİ                                                                  : 118.000.-TL

Komisyonun önerisi oya sunuldu. Madde Oyalamaya sunuldu. Ad okumak suretiyle yapılan oylamada Yavuz KALAYCI ret oyu kullandı. Diğer Katılımcıların oy çokluğu ile kabul edildi.(Yavuz KALAYCI gerekçe belirtmedi).

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

  1. GENEL KAMU HİZMETLERİ                                                                 : 2.025.000.-TL

Komisyonun önerisi oya sunuldu. Madde Oyalamaya sunuldu. Ad okumak suretiyle yapılan oylamada Yavuz KALAYCI ret oyu kullandı. Diğer Katılımcıların oy çokluğu ile kabul edildi.(Yavuz KALAYCI gerekçe belirtmedi).

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ                                                                  : 5.000.-TL

Komisyonun önerisi oya sunuldu. Madde Oyalamaya sunuldu. Ad okumak suretiyle yapılan oylamada Yavuz KALAYCI ret oyu kullandı. Diğer Katılımcıların oy çokluğu ile kabul edildi.(Yavuz KALAYCI gerekçe belirtmedi).

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ                                                                  : 25.000.-TL

Komisyonun önerisi oya sunuldu. Madde Oyalamaya sunuldu. Ad okumak suretiyle yapılan oylamada Yavuz KALAYCI ret oyu kullandı. Diğer Katılımcıların oy çokluğu ile kabul edildi.(Yavuz KALAYCI gerekçe belirtmedi).

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

08-DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ                                          : 815.000.TL

Komisyonun önerisi oya sunuldu. Madde Oyalamaya sunuldu. Ad okumak suretiyle yapılan oylamada Yavuz KALAYCI ret oyu kullandı. Diğer Katılımcıların oy çokluğu ile kabul edildi.(Yavuz KALAYCI gerekçe belirtmedi).

 Yılı Gelir Bütçesi Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi

01- Vergi Gelirleri Toplamı

1.410.000 -TL

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

1.588.500 -TL

04- Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gelirler

   500.000 -TL

05- Diğer Gelirler

4.343.500 -TL

06- Sermaye Gelirleri

   365.000 -TL

09- Red Ve İadeler (-)

       7.000 -TL

Komisyonun önerisi oya sunuldu. Madde Oyalamaya sunuldu. Ad okumak suretiyle yapılan oylamada Yavuz KALAYCI ret oyu kullandı. Diğer Katılımcıların oy çokluğu ile kabul edildi.(Yavuz KALAYCI gerekçe belirtmedi).

2021 Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması

 

1.09.51.1 İller Bankasından Borçlanma                                                  : 7.800.000.-TL

Komisyonun önerisi oya sunuldu. Madde Oyalamaya sunuldu. Ad okumak suretiyle yapılan oylamada Yavuz KALAYCI ret oyu kullandı. Diğer Katılımcıların oy çokluğu ile kabul edildi.(Yavuz KALAYCI gerekçe belirtmedi).

Karar Numarası: 59

 

Yunus AKGÜL/Belediye Başkanı

Ahmet ERSÖZ/Katip Üye

Sabri CİHAN/Katip Üye